Fromalności ZUS KRUS i Kredytowanie Pogrzebu - Zakład Pogrzebowy Charon

Title
Przejdź do treści
Telefon Całodobowy
Formalności ZUS/KRUS

  Oferujemy możliwość kredytowania pogrzebu w ramach zwrotu ZUS. Rozliczenie następuje po pogrzebie różnicą między kosztami pogrzebu a wysokością zasiłku pogrzebowego. Koszty pogrzebu kształtowane są indywidualnie w zależności od oczekiwań i możliwości finansowych każdego klienta. Rozliczenie może nastąpić gotówką lub przelewem na konto bankowe.
Zasiłek pogrzebowy
Zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci:

  • Ubezpieczonego.
  • Osoby która pobierała rentę.
  • Osoby która pobierała emeryturę.
  • Osoby która pomimo tego, że nie miała ustalonego prawa do renty lub emerytury to w chwili śmierci spełniała kryteria do jej pobierania lub uzyskania.
  • Członka rodziny ubezpieczonego, emeryta lub rencisty.

   Zasiłek przysługuje również w razie śmierci ubezpieczonego po ustaniu ubezpieczenia, jeżeli śmierć nastąpiła w okresie pobierania zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego. Zasiłek przysługuje osobie, która poniosła koszty pogrzebu. Jeżeli koszty pogrzebu poniosło więcej osób, to podlega on podziałowi proporcjonalnie do wysokości kosztów poniesionych przez każda z tych osób. Jeżeli koszty pogrzebu poniosła osoba spokrewniona ze zmarłym w pierwszej linii pokrewieństwa (małżonek, dzieci, dzieci przysposobione, rodzice, osoby przysposabiające, rodzeństwo, wnuki), to przysługuje jej zasiłek pogrzebowy w pełnej kwocie bez względu na wielkość poniesionych kosztów. Jeżeli natomiast koszty pogrzebu ponosi osoba spoza tej grupy, spokrewniona w dalszej linii lub osoba obca, to przysługuje jej w ramach zasiłku zwrot wszystkich kosztów pogrzebu jakie poniosła, jednak nie wyższy niż kwota zasiłku pogrzebowego.

Zasiłek pogrzebowy wynosi:
Od 1 września 2009 r. do 30 listopada 2009 r. – 6162,96 zł
Od 1 grudnia 2009 r. do 28 lutego 2010 r. – 6227,72 zł
Od 1 marca 2010 r. do 31 maja 2010 r. – 6487,20 zł
Od 1 czerwca 2010 r. do 31 sierpnia 2010 r. – 6632,76 zł
Od 1 września 2010 r. do 30 listopada 2010 r. – 6395,70 zł
Od 1 grudnia 2010 r. do dnia 28 lutego 2011 r. – 6406,16 zł
Od 1 marca 2011 r. – 4000 zł
Kredytowanie pogrzebu
   W ramach zasiłku ZUS rodzina organizująca pogrzeb, ma możliwość ze skorzystania z oferty kredytowej na usługi pogrzebowe.

Skąd wziąć środki na zorganizowanie pogrzebu?
  Środki pieniężne na zorganizowanie pogrzebu zapewnia Skarb Państwa w formie tzw. zasiłku pogrzebowego. Kwota zasiłku w pełni wystarcza, by zorganizować standardową i kompleksową uroczystość pogrzebową, a rozliczenie następuje bezpośrednio u nas w zakładach.

Dokumenty potrzebne do załatwienia aktu zgonu:
  • karta zgonu wystawiona przez lekarza
  • dowód osobisty osoby zmarłej

Dokumenty potrzebne do załatwienia zasiłku pogrzebowego ZUS i KRUS:
  • akt zgonu
  • legitymacja ubezpieczonego (wydana przez ZUS/KRUS)
  • pesel osoby zmarłej i członka rodziny, na którego będą wystawiane rachunki
Wróć do spisu treści